NAJLEPSZA PRAKTYKA: Zarządzanie reputacją i etyka biznesu

15

< Wróć do przeglądu

Etyka biznesu

Sukces przedsiębiorstwa jest mierzony nie tylko przez jego wzrost gospodarczy. Coraz większego znaczenia nabierają wartości etyczne i społeczne. Poprzez zdefiniowanie standardów etycznych, przedsiębiorstwa wynajmu ustalają zobowiązania i powinności w stosunku do klientów, dostawców, pracowników oraz społeczeństwa jako całości. Opracowania standardów etycznych obejmują takie tematy jak konflikty interesów, prawa człowieka, składki na organizacje polityczne oraz kwestie związane z przyjmowaniem prezentów.

Proponowane działania dla przedsiębiorstw wynajmu

  • Opracowanie kodeksu postępowania w celu zachęcenia kadry kierowniczej i pracowników do podejmowania bardziej świadomych decyzji opartych na wyznawanych wartościach i przekonaniach przyjętych przez firmę odnośnie praktyk handlowych obowiązujących w branży wynajmu sprzętu. 
  • Zaangażowanie w inicjatywy z zakresu opieki socjalnej i zdrowotnej poprzez zapewnienie wsparcia finansowego, logistycznego i itp. 
  • Ustanowienie komunikacji wewnętrznej oraz działań do promowania wartości etycznych w branży wynajmu sprzętu.
  • Współpraca z dostawcami oraz opracowanie norm działania w celu osiągnięcia bardziej trwałych i skutecznych rozwiązań.